خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’روش تحقیق و آمار‘

روش تحقیق و آمار

گفتمان اصطلاح رایجی در رشته ها و حوزه های مختلف است. طیف گسترده ای از معانی و مفاهیم در موقعیت های مختلف به گفتمان نسبت داده می شوند. در سال  های اخیر از زبان شناسی گرفته تا فلسفه، روان شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی و سایر حوزه های مطالعاتی جدید اصطلاح گفتمان را به کار می گیرند که گاه در معانی متفاوتی است. گفتمان حتی کاربردی عمومی در رسانه ها   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

اصطلاح تحقیق کیفی به چندین روش جمع‌آوری داده‌ها از قبیل تحقیق میدانی، مشاهده یا مشارکت و مصاحبه‌های عمیق اشاره دارد. تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای بین این راهبرد‌های تحقیقی وجود دارد، اما همه آن‌ها بر «نزدیک شدن به داده‌ها» تأکید دارند. و بر این مفهوم استوارند که «تجربه» بهترین راه برای درک رفتار اجتماعی است. فیلستد به راهبردهای تحقیقی مانند مشاهده با مشارکت، مصاحبه عمیق، مشارکت کامل در فعالیت مورد تحقیق، کار میدانی   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

اشکال تحلیل محتوا شامل تحلیل محتوای توصیفی و استنباطی است. تحلیل محتوای توصیفی که بر اساس تعریف برنارد برلسون ساخته شده یک تحلیل بعد از وقوع است، یعنی توصیف کمی محتوای آشکار متن. بر اساس این شکل از تحلیل محتوا، بررسی های متعددی صورت گرفته است. لیکن  بر اساس اشکال دیگر فعالیت کمتری در ایران صورت گرفته است. در واقع تحلیل محتوای استنباطی که از اشکال پیشرفته تر  تحلیل محتواست،   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

بر خلاف تحقیقات کمی، در میان تحقیقات کیفی هیچ آزمون استانداردی برای روایی وجود ندارد و غالباً ماهیت تحقق توسط خود محقق تعیین و جرح و تعدیل می شود و حتی ممکن است هیچ فرضیه اولیه ای وجود نداشته باشد. بنابراین ماهیت مفهوم روایی در تحقیقات کیفی به بازنمایی مشارکت کنندگان، اهداف تحقق و مناسب بودن فرایندها ارتباط دارد. یکی از محققان در تلاش برای پاسخ به چگونگی بررسی روایی   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

روش دلفی به عنوان یکی از روش های ساخت یافته برای ایجاد اتفاق نظر در شرکت «راند» و در دهۀ ۱۹۵۰ میلادی ابداع شد. واژۀ «دلفی» از یک اسطورۀ کهن یونانی به نام «پیشگوی دلفی» گرفته شده است. در این افسانه، فردی برگزیده در جزیرۀ دلفی قادر بوده آینده را بدون اشتباه پیش بینی کند. روش دلفی نیز که اولین بار در زمینۀ پیش بینی به کار رفت، وسیله ای   ادامه مطلب ...