پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

صاحب ­نظران سرمایه اجتماعی را جنبه­ هایی از سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها، شبکه­ های اجتماعی و اعتماد متقابل می دانند که همکاری و...

پرسش نامه ارزیابی یادگیری سازمانی

يادگيري سازماني در حال حاضر يكي از مهمترين مسائل مورد بحث در زمينه مديريت به شمار مي رود. يادگيري سازماني فرآيندي است كه طي...

آشنایی با اصول طراحی پرسشنامه

پرسشنامه اشاره به مجموعه سوال های از قبل تدوین شده ای دارد که پاسخ دهندگان، پاسخ های خود را درون دامنه ای از گزینه...