تاثیر ویترین گردی در بهبود عملکرد بازاریابی ویروسی و بازاریابی شبکه...

تاثير ويترين گردی در بهبود عملكرد بازاريابی ويروسی و بازاريابی شبكه ای عنوان یک مقاله پربار در زمینه بازاریابی است که توسط آقای دکتر...

اهمیت فعالیت بازاریابی بین الملل

امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمی کند. منابع اقتصادی، تکنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور، بستگی نسبی به...

آشنایی با مفهوم، ماهیت و ابعاد بازاریابی اجتماعی

مفهوم بازاریابی اجتماعی آخرین و جدیدترین مفهومی است که در فلسفه های پنج گانه مطرح می شود. تعدادی از اندیشمندان و صاحب نظران دانش...

آشنایی با مفهوم بازاریابی عصبی و دانلود مقاله های مرتبط با...

بازاریابی موضوع جدیدی نیست و تلاش برای فروش بیشتر با قیمت بیشتر قدمتی تقریبا همپای زندگی بشر دارد. اما کوشش های مدرن برای داشتن...