بررسی انواع استراتژی های کسب و کار

بنا به کتاب دیوید انواع استراتژی های کسب و کار به چهار گروه تقسیم می شود: الف - استراتژی های یکپارچگیب - استراتژی های متمرکزج...

آشنایی با استراتژی ساخت و تولید

سطوح استراتژي استراتژی همچون هر پروسه دیگری دارای سطوح مختلف می‌باشد که با توجه به تمامی آن‌ها لازم و ضروری می‌باشد. 1ـ استراتژي گروه صنعتي «استراتژي گروه»...

بررسی مفهوم اتحادهای استراتژیک و مفاهیم مرتبط با آن

اتحادهای استراتژیک می توانند  راه های مؤثری برای انتشار تکنولوژی های جدید، ورود به یک بازار جدید، عبور از محدودیت های دولتی و برای...