خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’دانشنامه مدیریت‘

دانشنامه مدیریت

از زمان پژوهش ‌های کالن در سال ۱۹۹۰ مفهوم درگیری مشتری توجه زیادی از دنیای دانشگاهی را به خود جلب کرد. پترسون و همکاران (۲۰۰۶) ادعا می‌ کنند که درگیری مشتری مراحل روانشناختی، ادراکی و احساسی است که توسط مشتری هنگام تعامل با یک برند یا سازمان بروز داده می‌شود. درگیری مشتری یک حالت ذهنی است که از لحاظ احساسی با شی کانونی سرمایه گذاری می‌گردد (برند یا محیط)، که   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

محل کار، انجمنی است که در آن رفتارهای متنوعی روی می دهد. هر یک از این رفتارها، پیامدهای مختلفی را برای افراد شاغل در سازمان و کل سازمان دارد. در حالت ایده آل، این رفتارها با هنجارهای سازمان منطبق است. هنجارهای سازمانی، یک ساختار متشکّل از رفتارهای مورد انتظار، زبان ها و اصول اند که اجازه می دهند محل کار به شیوه ای مناسب شکل بگیرد. هنگامی که رفتارهای کاری   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

یکی از مباحث نوین در ادبیات مدیریت منابع انسانی درهم تنیدگی شغلی  است که نه تنها می تواند سبب حفظ و نگهداری کارکنان شود، بلکه تمایل به ترک خدمت آنان را نیز کاهش می دهد. درهم تنیدگی شغلی، قلمرو و محدوده وسیعی از تأثیرات روان شناختی، اجتماعی و مالی که بر ابقای کارکنان در سازمان تأثیرگذار است، تعریف می شود. این تأثیرات نه فقط در شغل، بلکه خارج از محیط   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

اینترنت، سامانه ای جهانی از شبکه های رایانه ای به هم پیوسته است که ابزاری راحت و ارزان برای شرکت ها به منظور تبلیغ و ارتباط با مشتریان فراهم می کند و از این نوع تبلیغ به عنوان تبلیغات اینترنتی یاد می شود. تبلیغات اینترنتی نوعی تبلیغ دیجیتالی است که در فعالیت های بازاریابی، بسیارحایز اهمیت می باشد، زیرا امروزه دسترسی به اینترنت بسیار آسان است، تعداد کاربران آن، روزبه   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

تصویر ذهنی موقعیت ذهنی است که پیامد آن توضیحات علنی به صورت کلامی یا رفتار است. بعضی از تصاویر ذهنی، جمعی است و میان گروه به اشتراک گذاشته می شود. بری و همکاران تصویر را شامل عبارات، نمادها، رنگ ها و خدمات عالی می دانند که پیامی هماهنگ و سازگار را بیان می کنند، نه این که صرفاً گویای نام باشند. بنابراین، تصویر به مثابۀ پدیده ای چندبعدی است، بدین   ادامه مطلب ...