روش های آزمون همسویی و عدم همسویی-بخش۱

0
4
همسویی و عدم همسویی
همسویی و عدم همسویی

الف) ماتریس محصول- فرآیند

ماتریس محصول- فرآیند اولین بار توسط رابرت هیس و استیفن ویلرایت (هر دو از دانشگاه هاروارد)، تشریح شد. آنها از این ماتریس جهت برقراری پیوند میان حجم و تنوع تولید مورد نیاز بازار و طراحی فرآیند استفاده کرده اند. در واقع این ماتریس نشان می دهد که چگونه فناوری های فرآیند باید نسبت به مراحل چرخه عمر محصول نمو کنند. بنابراین آن می تواند برای به تصویر کشیدن تناسب بین فناوری های فرآیند در شرکت تولیدی و محصولات و ویژگی های بازار استفاده شود. ارتباط میان حجم و تنوع تولید در مراحل چرخه عمر محصول با ابعاد فناوری فرآیند مبین آن است که یک تناسب قطری ذاتی بین آنها وجود دارد و بنابراین با فاصله گرفتن از خط قطری، تبعات آن برای تولید قابل پیش بینی است. وقتی آنها همسو هستند، محصولات در قطر ماتریس می افتد. اگر محصولات از این قطر دور باشند، یعنی عدم تناسب یا عدم همسویی وجود دارد. این دو موقعیت را می توان در شکل ۱ مشاهده کرد.

♣ مقاله مرتبط: بررسی همسویی راهبردها و رویکردهای همسویی کسب و کار و بازاریابی

همسوییاشکالات آزمویی همسویی و عدم همسویی ماتریس محصول – فرایند

ماتریس محصول- فرآیند اشکالاتی دارد. اول، آن می تواند یک عدم تناسب احتمالی را نشان دهد اما آن منشاء یا راه حل ممکن را شرح نمی دهد. دوم، آن فرآیندهای کلاسیک را انتخاب می کند و بنابراین ابداع فناوری های فرآیند جدید مانند فناوری تولید پیشرفته می تواند این رویکرد را به چالش بکشد. توجه داشته باشید که این ماتریس نمی تواند تکنولوژی فرآیند مورد نیاز را به طور صحیح توصیف نماید و تنها می تواند یک ایده کلی در این خصوص که چه نمایی از فناوری فرآیند تولید می تواند منجر به تطابق با تغییرات در بازار شود، ارائه دهد.

شکل ۱- ماتریس محصول – فرایند هیس و ویلرایت(Hayes and Wheelwright)

ب) پروفایل سازی محصول

پروفایل سازی محصول را می توان به طور اصولی برای آزمون تناسب میان نیازمندی های بازار و ساختار و زیرساختار موجود تولید، و برای کمک به مدیران تولید و بازاریابی جهت درک روابط بین این عناصر مورد استفاده قرار داد. این ابزار پروفایل موقعیت جاری و پروفایل ایده آل را مورد مقایسه قرار می دهد. این مقایسه در یک خط پیوستار که تشریح کننده مشخصات کلیدی بازارها، فرآیند و زیرساختار در مورد نمونه انتخاب شده است، انجام می شود. فرآیند مقایسه با انتخاب ابعاد در نظر گرفته شده در خصوص محصول، بازارها، فرآیند و زیرساختار آغاز می شود. سپس، برای هر بعد، دو جایگاه غایی از انتخاب فرآیند نمایش داده شده حاصل می شود. سرانجام، زمان استقرار یافتن دو پروفایل است. شکل ۲ نشان می دهد که چگونه هر بعد نمو می کند وقتی که فرآیند از کارگاهی به خطی عبور کرده و به دسته ای می رسد. آن همچنین دو پروفایل تحلیل شده را نمایش می دهد: راهبرد جاری (سیاه) و سرمایه گذاری اصلی (سفید).

شکل ۲- پروفایل سازی محصول هیل (Hill)

می توان گفت که پروفایل اصلی (سفید) نمایان گر راهبردهای همسو شده مربوط به بازارها و تولید است و پروفایل سیاه نشان می دهد که تولید قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید بازار نیست. برای مثال می توان دید که استقرار فرآیند بسیار گران است و هزینه یک عامل برنده سفارش است. بنابراین مدیران تولید باید برای کاهش هزینه استقرار فرآیند و یا تولید در حجم بالا تلاش کنند.

شبیه به ماتریس محصول- فرآیند از معایب این روش این است که فناوری های کلاسیک را در نظر گرفته و پروفایل سازی به وظایف فردی مدیران اشاره دارد. به هر حال مزایای روش پروفایل سازی محصول بیش از ماتریس محصول- فرآیند است. آن مثل ماتریس محصول- فرآیند فقط عدم تناسب را نشان نمی دهد آن همچنین جایگاه عدم تناسب را نمایان می سازد و در شناسایی علت ها و راه های همسویی مجدد راهبردها مفید است.

♣ مقاله مرتبط: بررسی رویکردهای همسویی دوطرفه

برای آشنایی با ادامه روش های آزمون همسویی و عدم همسویی بر روی بخش دوم کلیک نمایید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید